CHỈ TIÊU VỀ NHẬP CƯ TRONG BẢN KẾ HOẠCH NHẬP CƯ TẠI ÚC NĂM 2019

Chương trình nhập cư tại Úc được xây dựng nhằm mang lại những lợi ích cho nền Kinh tế và Xã hội Úc. Mỗi năm, chính phủ liên bang đều ban hành Kế hoạch nhập cư  dành cho người nước ngoài theo các hình thức nhập cư khác nhau. Số lượng người nước ngoài được…