Thông tin sau hội thảo đầu tư Canada -Nguồn vốn khởi nghiệp dành cho di dân diện đầu tư

Buổi hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các doanh nhân có kế hoạch đầu tư mở doanh nghiệp tại Canada, đặc biệt là tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) gồm: hỗ trợ của Chính phủ cho các dự án đầu tư khởi nghiệp, các nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Canada, sự khác biệt về vay vốn khởi nghiệp giữa Canada và Việt Nam, các hạn mục đầu tư đang được ưu đãi tại Canada.